طراحی، فضا سازی و چیدمان غرفه شرکت تالیا / مهر 1393

(نمایشگاه بین المللی تلکام ) تهران

مرحله اجرا :