اهداف اجرای کارگاه‌های آموزشی - ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در زمینه‌ای خاص مرتبط باصنعت در و پنجره و صنایع وابسته - آموزش مباحث مورد نیاز بر توسعه کسب و کار در حوزه تخصصی تأثیرات کارگاه‌های آموزشی - دانش‌افزایی، مهارت‌آموزی و تغییر نگرش بازدید‌کنندگان - یافتن راه حل مناسب برای تبلیغ ارزش‌ها از طریق همکاری، بحث و گفت‌وگو - تبادل نظر و تجربه‌ها بین بازدیدکنندگان

مرحله اجرا :