• پیشبرد فروش شرکت رایتل در نمایشگاه کتاب (مصلی امام خمینی)

• پیشبرد فروش شرکت تالیا در نمایشگاه کتاب (مصلی امام خمینی)

• پیشبرد فروش شرکت رایتل در نمایشگاه الکامپ (نمایشگاه بین المللی تهران)

• پیشبرد فروش شرکت رایتل در جشنواره فیلم فجر 

مرحله اجرا :