فروشگاه پیرکاردین (مجتمع تجاری گلستان ، شهرک غرب) 

فروشگاه پیرکاردین (مجتمع تجاری نارون ، نیاوران) 

مرحله اجرا :