طراحی ، فضاسازی و چیدمان غرفه شرکت Inpex (ازکشور ژاپن)

فروردین 1384 (نمایشگاه بین المللی نفت و گاز)

مرحله اجرا :