طراحی ، فضاسازی و چیدمان غرفه شرکت سونی

 تیر 1383      (نمایشگاه الکامپ)  تبریز

مرحله اجرا :