طراحی، فضا سازی و چیدمان غرفه شرکت پلی استیل / دی 1392     

(نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی) تهران

مرحله اجرا :