طراحی، فضاسازی وچیدمان غرفه شرکت صنایع فلزی ثامن/ مرداد 1388   

(نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان) تهران

مرحله اجرا :