طراحی ، فضاسازی و چیدمان غرفه شرکت تک ماکارون / خرداد 1382 

(نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی) تهران / انتخاب شده بعنوان غرفه برتر

مرحله اجرا :