طراحی، فضا سازی و چیدمان غرفه شرکت پرداخت اول کیش (جیرینگ) / آبان 1390

(نمایشگاه الکامپ) تهران

مرحله اجرا :