نظارت برطراحی، فضا سازی و چیدمان سالن های  همراه اول و گروه مخابرات ایران    

(متراژ7000مترمربع شامل سالن های 7،6 ،25  و فضای باز )  /  مهر 1393

(نمایشگاه بین المللی تله کام ) تهران

مرحله اجرا :