طراحی، فضا سازی و چیدمان غرفه شرکت پگاه/ خرداد 1392

(نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و مواد غذایی ) تهران

مرحله اجرا :