عصر نمایشگاه- به منظور ماندهی فعالیت های نمایشگاهی کشور، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران به عنوان متولی این صنعت تعیین شد.

پیش نویس قانون جامع صنعت نمایشگاهی کشور

ماده 1 به منظور ماندهی فعالیت های نمایشگاهی کشور، شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا. ایران که در این قانون اختصارا "شرکت نامیده می شود به عنوان متولی این صنعت تعیین می شود.


ماده 2 نمایشگاه به مکانی اطلاق می شود که در آن تولید کنندگان، بازرگانان، شرکتها، مؤسسات، نهادها و بنگاههای اقتصادی کالاها، خدمات، توانمندیها و دستاوردهای خود را در معرض دید علاقه مندان یا مشتریان بالقوه قرار می دهند یا برای فروش کالاها یا خدمات خود بازاریابی می کنند.


ماده 3 نمایشگاهها به دو گروه تقسیم می شوند، نمایشگاههای داخلی و بین المللی، نمایشگاه بین المللی به نمایشگاهی اطلاق می شود که یکی از دو شرط زیر در آنها رعایت شده باشد:
الف) حداقل ده درصد کل شرکتها و مؤسسات عرضه کننده کالاها یا خدمات در نمایشگاه را شرکتها و مؤسسات خارجی تشکیل دهند.
ب) حداقل پنج درصد کل بازدیدکنندگان نمایشگاه شهروندان خارجی باشند.
تبصره 1- به فروشگاههای موسمی یا فصلی که برای مدت محدود به منظور عرضه ی برخی از کالاهای مصرفی یا مایحتاج عمومی در برخی از نقاط کشور برپا می شود تا شهروندان تعداد محدودی از کالاها را به صورت خرده فروشی خریداری کنند عنوان "نمایشگاه "اطلاق نمی شود و از شمول این قانون خارج است.
تبصره 2- شرکت در نمایشگاههای جهانی که "اکسپو" نامیده می شوند منوط به اخذ مجوز و تأمین اعتبار از طرف هیأت وزیران است.


ماده 4- برپایی هر نوع نمایشگاه بازرگانی در داخل کشور یا شرکت در نمایشگاههای برون مرزی به منظور عرضه کالاها و خدمات کشور  بدون اخذ مجوز کتبی از شرکت ممنوع است.


ماده 5- "شرکت " مکلف است که خط مشی برپایی نمایشگاهها در داخل و خارج از کشور یا حضور در نمایشگاههای المللی بازرگانی و اولویتهای انتخاب نمایشگاهها و سایر مواردی که رعایت آنها را مقتضی می داند در مقاطع زمانی معین تعیین و به دارندگان سایت های نمایشگاهی ابلاغ نماید.
ماده 6  انجام تبلیغات غیر تجاری در نمایشگاههای بازرگانی که در کشور برگزار می شود یا در نمایشگاههایی که ایران در خارج از کشور برگزار میکند ممنوع است. شرکت موظف است که دستورالعمل انجام تبلیغات در نمایشگاه ها را تدوین و پس از تصویب برای اجرا به مجریان ، شرکت کنندگان در نمایشگاه ها و دارندگان سایت های نمایشگاهی در استانهای کشور ابلاغ کند.


ماده 7 دارندگان مراکز نمایشگاهی و مجریان مکلفند که در ساخت سالنها و محوطه باز تحت پوشش خود و همچنین هنگام بر پایی نمایشگاهها، استانداردهای زیست محیطی یا ضوابط مربوط به "نمایشگاههای سبز" را که اصطلاحاً GGREEN EVENTS نامیده می شوند - براساس دستورالعملی که توسط شرکت با همکاری سازمان محیط زیست تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد رعایت کنند.


ماده 8- شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی براساس ضوابط تدوین شده نظام رتبه بندی مراکز نمایشگاهی کشور آنها را مکلف می نماید تا زمان کسب امتیازات لازم و احراز صلاحیت حق برگزاری نمایشگاههای بین المللی و برپایی در خارج از حوزه جغرافیایی خود را نخواهند داشت.


ماده 9 - به منظور کمک به توسعه صنعت نمایشگاهی کشور و (ترغیب و احدهای تولیدی - صنعتی ایران به بهره برداری افزونتر از این ابزار مهم بازار یابی ) و تجهیز مراکز نمایشگاهی به تجهیزات پیشرفته و روزآمد دولت همه ساله اعتباری معادل         ریال در بودجه عمومی کشور منظور خواهد کرد.
تبصره: نحوه تخصیص اعتبار مزبور به دارندگان سایتهای نمایشگاهی و نوع مشوق های قابل اعطا در آیین
نامه اجرایسی این قانون مشخص خواهد شد.


ماده 10 - دارندگان "مراکز " یا "سایت " های نمایشگاهی و مجریان نمایشگاهها موظفند برای شرکتها یا افراد زیر در واگذاری غرفه یا ایجاد تسهیل برای حضور در نمایشگاهها اولویت قایل شوند:
(1) شرکت ها یا مؤسساتی که کالاهای آنان از اهمیت صادراتی بیشتری (از لحاظ ارزش افزوده یا بازار عمده فروش احتمالی) برخوردار هستند.
(2) صادرکنندگان نمونه یا ممتاز
(3) دارندگان برندهای برتر یا شناخته شده کشور به تشخیص نهادهای ذیربط
(4) تولید کنندگان کالاها و خدمات دانش بنیان یا مبتنی بر فناوریهای پیشرفته
(5) شرکتها یا تولیدکنندگانی که کیفیت محصولات آنها برتر بوده یا استانداردهای کیفی را - در صورت تدوین شدن – دارا باشند.
(6) شرکتهای کوچک و متوسط فعال در عرصه صادرات
(7) صادرکنندگان خدمات فنی - مهندسی که صلاحیت آنها تایید شده است
(8) شرکت ها با مؤسساتی که تولیدکننده یا عرضه کننده کالاهای جدید، ابتکاری یا محصولاتی هستتد مشـابه آنها قبلاً به بازار عرضه نشده است.


ماده 11  تغییر کاربری "سایت "ها یا مراکز نمایشگاههایی که حداقل 20 سال از تاسیس آنها می گذرد و به سبب رعایت استاندارد های مقرر به عضویت اتحادیه جهانی صنعت نمایشگاهی پذیرفته شده اند ممنوع است.


ماده 12 شرکت " به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای تولیدی، حسن شهرت، موقعیت جغرافیایی با مهارتهای حرفه ای برخی از استانهای کشور، مجازست برپایی برخی از نمایشگاهها
تخصصی بین المللی را به استان یا استانهای خاصی واگذار نماید. در این صورت سایر استانها یا مراکز نمایشگاهی مستقر در آنها مجاز به برپایی همان نوع نمایشگاهها در قلمروی فعالیت خود نیستند.


ماده 13 از آنجا که براساس طبقه بندی های استاندارد صنعتی STANDARO INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC CODES) فعالیتهای نمایشگاهی به عنوان فعالیتهای صنعتی شناخته شده است، فعالیتهای دارندگان سایت های نمایشگاهی و ارائه دهندگان خدمات به نمایشگاهها در جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیت صنعتی تلقی می گردد و ارائه دهندگان این قبیل فعالیتها از هر نوع تسهیلات یا امتیازاتی که برای بخش صنعت در نظر گرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.


ماده 14- این قانون مشتمل بر 14 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مورد اشاره در موارد 6 و 7 را با همکاری نهادهای ذیربط ظرف 6 ماه تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال دارد.