عصر نمایشگاه- سالن ضایعان نمایشگاه بین المللی تهران که امروز طعمه حریق شد، کاملا تخریب می شود.

به گزارش پایگاه خبری «عصرنمایشگاه»، صبح امروز که برا اثر مذابه های جوشکاری و برشکاری یکی از سالن های نمایشگاه بین المللی تهران طعمه حریق شد، با مدیریت ستادبحران نمایشگاه تهران و حضور به موقع آتش نشانی، محل حریق به سرعت اطفاء شد.این حریق که دود بسیار زیادی داشت، بیشتر به علت پوشش ها داخلی سالن بوده که شمال تهران را با حساسیتی رسانه ای مواجه کرد، که پس از دقایقی دود ناشی از این آتش سوزی برطرف شد.

آتش سوزی به علت مدیریت به موقع نمایشگاه تهران و حضور آتش نشانی در محل، کنترل شد و حتی فضای سبز پیرامون نمایشگاه صدمه ای وارد نشد و تمامی درختان و حتی بوته های اطراف این سالن نیز سالم هستند.

این سالن با فاصله ای مشخص از سایر سالن ها قرارگرفته و هیچگونه سرایتی که ناشی از وزش باد و انتقال زبانه های آتش نیز در آن دیده شود، نیست.

گفتنی است هم اکنون تمامی ضایعات موجود در این سالن در حال خروج بوده و سالن آتش سوزی شده تا ساعتی دیگر کاملا تخریب می شود.

این حادثه که در مدت کمتر از ده دقیقه تحت کنترل و مهار قرارگرفت، هیچگونه خسانی جانی دربر نداشته است.