عصر نمایشگاه- جمع آوری گذر لوله آب ۵۰۰میلیمتری عامل حریق در سالن انبار ضایعات نمایشگاه تهران بود. به گزارش پایگاه خبری عصرنمایشگاه سالن قدیمی گمرک نمایشگاه با توجه به گذر لوله آب 500میلیمتری تهران با اعلام سازمان آبفای تهران در حال جمع آوری و تخریب بود که طعمه حریق شد. این سالن کوچک که جهت انبار ضایعات مورد استفاده قرار گرفته بود برا اثر مذابه های برشکاری و جوشکاری ناگهان طعمه جریق شد که پس از دقایقی با حضور عوامل آتش نشانی و مدیریت ستادبحران نمایشگاه تهران اطفاء حریق شد.هم اکنون سالن در حال تخریب و جمع آوری کامل است.